ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

TRƯỜNG MẦM NON LÝ THƯỜNG KIỆT

THỜI KHOÁ BIẺU NĂM HỌC 2018 - 2019

           Học kỳ I (Từ ngày 10/9/2018 đến 03/01/2019)

 

Tuần 1,3

 

Tuần 2,4

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Thứ hai

Thể dục

Tạo hình

Âm nhạc

Khám phá

Khám phá

Âm nhạc

Vận động

Vận động

Văn học

Tạo hình

Văn học

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Vận động

Vận động

Thứ ba

Khám phá

Thể dục

Khám phá

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Nhận biết

Nhận biết

Khám phá

Văn học

Khám phá

Toán

Âm nhạc

Toán

Nhận biết

Nhận biết

Thứ tư

LQVC

Khám phá

Thể dục

Văn học

Văn học

Tạo hình

Văn học

Văn học

Âm nhạc

Khám phá

Thể dục

Âm nhạc

Văn học

Tạo hình

Văn học

Văn học

Thứ năm

Tạo hình

Âm nhạc

Tạo hình

Tạo hình

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tạo hình

LQVC

Tạo hình

Tạo hình

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Thứ sáu

Toán

Toán

Toán

Thể dục

Tạo hình

Khám phá

Âm nhạc

Tạo hình

Toán

Toán

Toán

Khám phá

Tạo hình

Thể dục

Âm nhạc

Tạo hình

             Học kỳ II (Từ ngày 07/01/2018 đến 17/5/2019)

 

Tuần 1,3

Tuần 2,4

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Thứ hai

Thể dục

Tạo hình

Âm nhạc

Khám phá

Khám phá

LQVT

Vận động

Vận động

Văn học

Tạo hình

Văn học

Thể dục

Khám phá

LQVT

Vận động

Vận động

Thứ ba

Khám phá

Thể dục

Khám phá

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Nhận biết

Nhận biết

Khám phá

Văn học

Khám phá

Toán

Văn học

Thể dục

Nhận biết

Nhận biết

Thứ tư

LQVC

Khám phá

Thể dục

Văn học

LQVT

Tạo hình

Văn học

Văn học

Âm nhạc

Khám phá

Thể dục

Âm nhạc

LQ

VT

Tạo hình

Văn học

Văn học

Thứ năm

Tạo hình

Âm nhạc

Tạo hình

Tạo hình

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tạo hình

LQ

VC

Tạo hình

Tạo hình

Thể dục

Âm nhạc

Tạo hình

Âm nhạc

Thứ sáu

Toán

Toán

Toán

Thể dục

Tạo hình

Khám phá

Âm nhạc

Tạo hình

Toán

Toán

Toán

Khám phá

Tạo hình

Khám phá

Âm nhạc

Tạo hình